Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

649 Nameless Fanboi Posted ID:F16Rnmw8g7

มีตัง มีอำนาจถ้าไม่แน่ใจว่าจะรอดคุกจะมีคนยอมกลับมาด้วยเหรอวะ
เดี๋ยวนี้การสื่อสาร การขนส่ง พัฒนาไปไกลแล้วอยู่เมืองนอกก็ใช้อำนาจสั่งการลูกน้องได้
อยู่เยอรมันอยากกินอาหารไทยก็ให้เครื่องบินส่งมาสบายๆ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.