Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

648 Nameless Fanboi Posted ID:d22Z+aohc/

>>647 กุว่ามันพูดเอามันส์ไปงั้นแหละเผื่อได้คะแนนเสียงเพิ่ม อาจจะจากพวกที่จะเลือก ทษช
มันรู้ตัวว่ายังไงมันก็ไม่มีคะแนนเสียงไปเป็นนายกอะไรอยู่แล้ว

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.