Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

571 Nameless Fanboi Posted ID:LgB8zSQSeZ

>>569 มึงคิดว่าฝ่ายซ้ายสมัย 6 ตุลาเป็นไงละ เวลากะเงินเปลี่ยนได้ทุกคน

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.