Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

565 Nameless Fanboi Posted ID:5Y9rv0Xy3i

>>558 https://youtu.be/ozgL2prNOJI?t=5059
จะโต้เค้ายังไม่โวย โยงเข้ากัญชา ดูตลกชิบหาย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.