Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

56 Nameless Fanboi Posted ID:gXEM+F8hlX

>>52 เอา

ตอนนี้ปัญหาคือสินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำหรือเปล่าวะ ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้ใช้ของราคาถูกนะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.