Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

522 Nameless Fanboi Posted ID:Yp8cJHwf.x

เห็นคลิปที่อนุทินมาออกตัวแรงขนาดนั้น เรื่องไม่เอา สว 250 ไม่รู้ว่าพูดจากใจจริงไหม ถ้าจริงลุงต้องเปลี่ยนเป้าหมายละ ถ้าจะรวมแค่ 126 คน ไปวัดกะ สส ฝ่ายค้านอีก 300 กว่าคนนี่จะบริหารยัังไง ซัดกันมีแต่ตายกะตาย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.