Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

506 Nameless Fanboi Posted ID:.1TqKFuHuM

>>502-503 ไม่ขาด แต่ผิดข้อห้ามตัวอื่นที่เอาสถาบันมาแสวงหาผลประโยชน์ (แล้วเป็นการเลือกตั้งยิ่งดิ้นไม่ออก)
>>505 ศาลอธิบายแล้วนี่ว่า เมื่อมาเล่นการเมืองย่อมมีการโจมตีกัน ทำให้ท่าน(ที่อยู่สถานะสายเลือดตรง)เลี่ยงข้อนี้ไม่ได้หรือหากเลี่ยงได้ก็จะถูกครหา ทำให้สถาบันเกิดความเสื่อมเสียอยู่ดีไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทางพรรค ทษช. ย่อมรู้จุดตรงนี้ดีว่าท่านอยู่สถานะไหนทำไมยังเสนอชื่อท่าน
จะมาอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ได้

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.