Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

504 Nameless Fanboi Posted ID:yX7hUWgk2M

>>501
จะบอกว่าที่เฮล่าออกมาคราวนี้เพราะถูกซื้อตัวเหรอวะ
ไม่มั้งแค่ตังที่มีก็เหลือกินเหลือใช้ยันชาติหน้าแล้ว

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.