Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

498 Nameless Fanboi Posted ID:.1TqKFuHuM

>>497 เอ่อ มันมีสอนตั้งแต่ ประถม-ม.ต้นแล้วไม่ใช่เหรอ ถ้าอันไหนกม.ไทยไม่ชัดเจนก็เอาจารีตประเพณีบางส่วนมาพิจารณาด้วย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.