Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

465 Nameless Fanboi Posted ID:.j26SbtmD8

>>462 กุไม่รู้ว่ากฏหมายเปลี่ยนยัง รธน.ยังไม่ได้อ่านเลยสัส

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.