Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

458 Nameless Fanboi Posted ID:g2xeyue3nc

>>454 ไม่มีชื่อก็จริง แต่สองคนนี้คือหัวหอกหลักของทักกี้ เปนสาขาพท.อีกก็รู้ๆกัน คือแผนแรกไม่โดนยุบ ตั้งรบ.ร่วมกัน พท.เป็นใหญ่ ทษช.ก็เป็นรอง แต่ก็ต้องมีโควต้ารมต.ให้แน่ๆไง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.