Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

387 Nameless Fanboi Posted ID:YwdLee4DFl

>>385
>พวกบูมเมอร์ยังมีผลอยู่เยอะ
อย่าลืมเรื่องที่ว่าพอทำงานเสียภาษีแล้วคนส่วนนึงจะเอียงไปทางขวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.