Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

280 Nameless Fanboi Posted ID:Kw8+7ewZj4

>>278 กูงงว่ามัน rage อะไรที่มันโควทมาเขาก็เข้าใจมันถูกอย่างที่มันต้องการละนิ แล้ว rage ไปด่าอีกสีอีกเชื่อมโยงกันยังไงวะ...

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.