Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

273 Nameless Fanboi Posted ID:uXkQB57mzY

>>269
>อยากดูคนมาทำงานเพื่อชาติ

มึงก็ไม่ได้ฉลาดกว่าคนที่มึงด่าตรงไหนเลย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.