Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

142 Nameless Fanboi Posted ID:qeo/kZdKIx

>>134 มันก็เห็นกันแล้วไงว่ามันหมดอำนาจได้ มึงคิดว่าทหารมีวันหมดอำนาจเหรอตั้งแต่เปลี่ยนระบอบมากูก็ไม่เห็นมันจะร่อยหรอเลย

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.