Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

123 Nameless Fanboi Posted ID:9eqcVhNfG6

กูก็เลือกลุงตู่ว่ะ เบื่อพวกแจกตัง ออกกฏหมายเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง แถมไม่ยอมให้ตรวจสอบทรัพย์สินอีกต่างหาก

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.