Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (ประชาชนรุ่นที่ 4)

Last posted

Total of 1000 posts

115 Nameless Fanboi Posted ID:UXAvckDBzu

>>114 ตอนนั้นเป็นข่าวเพราะฝั่งแดงตีว่าบิ๊กตู่ต้องการอีก125เสียงก็ได้เป็นนายกอ่ะ แล้วในโม่งแย้งกันเพราะบอกว่าต้องผ่านอีกมาตรานึงก่อน แต่ตอนนี้มาพูดในทำนองเดียวกันอ่ะ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.