Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 9th quotes

Last posted

Total of 679 posts

175 Nameless Fanboi Posted ID:cv8praoJ2I

บทอธิษฐานสำหรับการเลือกตั้ง

พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณสำหรับสิทธิ์และความรับผิดชอบในการอยู่ในสังคมประชาธิปไตย

โปรดประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่จะทำหน้าที่ของตนในช่วงเวลาของการเลือกตั้ง

โปรดปกปักษ์เราจากบาปแห่งความสิ้นหวังและความเกลียดชัง โปรดป้องกันเราจากสิ่งลวงหลอกและภาพฝันอันเกินจริงทั้งหลาย

แต่โปรดเสริมกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อสร้างการเมืองให้เป็นงานที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการรับใช้สาธรณะประโยชน์ของทุกคน

ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

อาเมน
.
.
.
บทอธิษฐานกลุ่ม

ผู้ประกอบพิธีกล่าว : พระผู้เป็นเจ้าของทุกห่วงเวลาและสถานที่ พระผู้เป็นเจ้าแห่งความสัตย์จริง ข้าพระองค์ทั้งหลาย มาร่วมกันทีนี่เพื่ออธิษฐานขอสติปัญญาในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

ให้เราขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกัน

สำหรับผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของผู้คนในแผ่นดิน

ที่ประชุมกล่าว : ขอบพระคุณพระเจ้า
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : สำหรับทุกผู้ที่ทำงานเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมบนผืนแผ่นดินนี้

ที่ประชุมกล่าว : ขอบพระคุณพระเจ้า
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : สำหรับผู้นำผู้รับใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์

ที่ประชุมกล่าว : ขอบพระคุณพระเจ้า
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : สำหรับประชาธิปไตยอันแข็งแกร่ง และเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมในงานสาธารณะ

ที่ประชุมกล่าว : ขอบพระคุณพระเจ้า
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : สำหรับการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง

ที่ประชุมกล่าว : ขอบพระคุณพระเจ้า
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : ให้เราอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกัน

พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพรแด่ผู้ที่ทำงานในการจัดการเลือกตั้ง ให้พวกเขาทำงานได้อย่างยุติธรรม อยู่ในความซื่อสัตย์ และความจริง ข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาเถิด

ที่ประชุมกล่าว : โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : โปรดเทสติปัญญาจากพระองค์ลงมา ให้กับผู้วางนโยบายทุกคน เพื่อคำสัญญาของพวกเขาจะได้รับใช้ในสิ่งที่ผู้คนต้องการ และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาเถิด

ที่ประชุมกล่าว : โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : โปรดให้ความสัตย์ซื่อมั่นคงแก่ผู้นำพรรคการเมืองทั้งหลาย ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี และผู้รณรงค์หาเสียง และรักษาพวกเขาไว้ให้ห่างจากการลวงหลอกและคอรัปชั่น ข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาเถิด

ที่ประชุมกล่าว : โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : โปรดนำสื่อต่างๆ ให้เสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อที่เราจะ ฟัง พูด และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ข้าแต่พระเจ้าโปรดเมตตาเถิด

ที่ประชุมกล่าว : โปรดฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย
.
.
ผู้ประกอบพิธีกล่าว : พระผู้เป็นเจ้าของทุกห่วงเวลาและสถานที่ พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่เหนือความเข้าใจ ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอสติปัญญาในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

โปรดประทานรัฐสภาที่จะทำงานเพื่อความต้องการของอาณาจักรของพระองค์

เพื่อสันติภาพ ความเมจตา ความจริง ความยุติธรรม จะปกคลุมอยู่ท่ามกลางพวกเรา และให้พระพรมีแด่ประชาชนไทยทุกคน

พระบิดาผู้ทรงเมตตา

ที่ประชุมกล่าว : โปรดรับคำวิงวอนเหล่านี้ โดยเห็นแก่พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ทั้งหลาย

อาเมน

#มิตรสหายท่านหนึ่ง