Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยเรื่องการมืองมาคุยกันในนี้ (คอกที่ 2 )

Last posted

Total of 1000 posts

411 Nameless Fanboi Posted ID:7UdObs1b/g

ปชปไม่เกลือกลั้วพทหรอก ยอมเป็นฝ่ายค้านดีกว่า รอรุมตุ๋ยลุงตู่

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.