Fanboi Channel

โม่งอิสลาม

Last posted

Total of 77 posts

55 Nameless Fanboi Posted ID:Sez.Z7NDXF

ศาสนานี้ฆ่าเกย์ ฆ่ากะเทยผิดศีลไหมวะ
เห็นศาสนาคริสต์ที่แท้จริงเค้าเผากันด้วยซ้ำ