Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 8th quotes

Last posted

Total of 1000 posts

521 Nameless Fanboi Posted ID:WPI6OAW98t

เมื่อเดือนที่แล้ว ผมไปไต้หวันเพราะมีนัดกับคุณ Audrey Tang รมต Digital ของไตัหวัน พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกัน

คุณ Audrey อายุแค่ 37 ปี เป็นคนฉลาดมาก (มีข่าวว่า IQ สูงถึง 180) เก่งด้าน IT เคยเป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยในช่วงปี 2014 (Sunflower Movement) และ ต่อมาได้ถูกเชิญมาเป็น รมต Digital โดยไม่ได้สังกัดพรรคใด

คุณ Audrey ได้ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง Platform เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาล และ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่องสำคัญต่าง ๆ

ผมบอกคุณ Audrey ว่า ในความคิดของผม social media มีอำนาจในการร่วมกันทำลาย (Collaborative Destruction) สูง เพราะการทำลายมีจุดหมายร่วมกันจุดเดียว แต่จะสร้างสรรค์ร่วมกัน (Collaborative Construction) ยาก เพราะการสร้างสรรค์ มีประเด็นที่แตกต่างกันเยอะ มีรายละเอียดมาก หาข้อสรุปร่วมกัน (Consensus) ยากกว่าการทำลาย (เช่น เราอาจจะล้มรัฐบาลโดยกระแส Social media ได้ แต่เราจะเดินต่อในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดย social media ยาก สุดท้ายอำนาจก็จะกลับไปตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแทน เช่น กรณี Arab springs)

คุณ Audrey เห็นต่าง เธอเล่าว่าได้ทำ Platform G0V (Gov Zero) ที่ให้คนมาร่วมแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างได้ผล และหาข้อสรุปได้ โดยมีหลักการง่าย ๆ คือ ทุกคนมา comment ได้ แต่ห้าม reply comment คนอื่น เพราะจะทะเลาะกันก็ตรงนี้ และ ในแต่ละเรื่องที่ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งกันมาก ๆ ให้แยกออกเป็นประเด็นย่อย ๆ แล้วจะพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เคยขัดแย้งกันจะเห็นตรงกันในหลาย ๆ ประเด็น มีเพียงบางประเด็นที่อาจจะเห็นต่าง ซึ่ง จะทำให้การหาข้อสรุปทำได้ง่ายขึ้น โดยเธอได้ยกตัวอย่างที่น่าสนใจในการแก้ปัญหา Uber ในไต้หวัน

คุยกับคุณ Audrey อยู่ราว ๆ 1 ชม เป็นคนเก่งมากครับ ได้แนวคิดหลายอย่างที่น่าจะนำมาใช้กับบ้านเราได้

ก่อนกลับผมได้มอบรูป "ตาใส" ที่วาดโดยศิลปินไข่แมว ให้คุณ Audrey ผมเลือกรูปตาใส เพราะคิดว่า ตาใสสะท้อนถึงชีวิตของคนทั่วไป ที่มีพลังและความปรารถนาดีต่อสังคม การให้ข้อมูล มุมมอง แนวคิด ที่หลากหลายจะช่วยให้พวกเรา ตระหนักถึงปัญหาต่างๆของสังคมได้ดีขึ้น สิ่งที่คุณ Audrey กำลังทำอยู่ก็คล้ายกัน คือ การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มพลังให้กับประชาชน และ ทำให้การทำงานของรัฐบาลโปร่งใสและถูกตรวจสอบได้มากขึ้น

อ่านเรื่องของคุณ Audrey Tang เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
https://techsauce.co/saucy-thought/audrey-tang-technology-democracy/

#มิตรสหายท่านหนึ่ง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.