Fanboi Channel

โม่งมิตรสหายท่านหนึ่ง 8th quotes

Last posted

Total of 1000 posts

148 Nameless Fanboi Posted ID:JCI3Pk1NQD

>>147 ข่าวร้ายคือแรงงานภาคเกษตรแม่งอายุเฉลี่ยเกินเลข 4 ว่ะ จบก็ไม่เกิน ม.3 เอาออกไม่ได้อีก ส่วนคนรุ่นใหม่เขาออกไปอยู่อุตไม่ก็บริการนานละ คงต้องอุ้มไปพักใหญ่ ไม่ก็ทำแบบที่โม่งเกรียนๆ แถวนี้ชอบยุจังคือจับรมแก๊สให้หมด

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.