Fanboi Channel

[ซื้อของจากญี่ปุ่น] upgrade version > [ซื้อของจากต่างประเทศ]

Last posted

Total of 612 posts

604 Nameless Fanboi Posted ID:7RXwKU.0Ei

กูคือ >>519 นะ จะบอกว่ากูไม่ได้ตามเรื่องเลยเพราะไม่มีเวลามากๆ กุเรียนตจว. แล้วไม่มีรถ เลยขี้เกียจตามเรื่องปล่อยตามเวรตามกรรม ปลงไปประมาณสิบครั้งแล้ว

เงินเพิ่งเข้าวันนี้ว่ะ กุแบบลืมไปแล้วว่านี่ค่าอะไร จนนึกได้ แบบ โห อีสัส ปีกว่า มึงเดินเรื่องด้วยการว่ายน้ำจากญปมาไทยหรอสัส