Fanboi Channel

พวกสามกีบ นี่โง่​สมองไม่ต่างจากควายจริงแฮะ โงจนไม่รู้ว่าจะโง่ยังไง

Last posted

Total of 19 posts

18 Nameless Fanboi Posted ID:Rckpy4wi7n

>>เวียดนามกูไม่เถียงแต่ลาวกับพม่านี่ชีวิตดีขึ้นเหรอวะ