Fanboi Channel

เห็นพวกหลิ่มสวะดิ้นเรื่องพิมรี่พายแล้วสมเพชว่ะ

Last posted

Total of 55 posts

45 Nameless Fanboi Posted ID:MmYYS6uc32

ก็มีรูปปืนเหมือนๆกัน ก็เหมือนตั้งใจจะยิงล่ะ แถมประเทศนี้ก็ปืนเถื่อนหาโคตรง่าย ใน FB ก็มีขาย ถ้ามีรูปปืนก็ถือว่าขู่ฆ่าเหมือนกันนั่นแหละ