Fanboi Channel

กระทู้การเมือง ข่าวการเมือง ใครอยากคุยการเมืองมาคุยกันที่นี่ | V.56 | ปีใหม่แล้ว ถึงเวลาระบอบใหม่รึยัง

Last posted

Total of 1000 posts

999 Nameless Fanboi Posted ID:FFFFX.fEpU

หลิ่มมักจะบอกคนเราจ่ายภาษีน้อยเลยทำสวัสดิการประชาชนไม่ได้ แต่ไม่ยักสงสัยว่าเราเอาตังตรงไหนไปสวัสดิการคนกลุ่มน้อยปีละหลายหมื่นล้าน...

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.