Fanboi Channel

โม่ง Feed ข่าว Ver.36

Last posted

Total of 684 posts

669 Nameless Fanboi Posted ID:KonczW6gQO

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/13/young-people-first-indonesias-covid-vaccine-strategy-questioned อินโดนีเซียเลือกฉีดวัคซีนให้คนหนุ่มและวัยทำงานก่อนคนแก่ แม้จะมีคนเตือนว่าจะทำให้คนแก่ยังมีโอกาสตายสูงต่อไปก็ตาม

>>666 >>668 กูว่าอเมริกาแม่งก็เหมือนไทยอะ บ้านเขาคนเชื่อเรื่องการมีปืนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (ซึ่งเอื้อต่อธุรกิจอาวุธ) ส่วนบ้านเราเชื่อว่าการมีรถเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (ซึ่งเอื้อต่อธุรกิจยานยนต์) รัฐบาล 2 ประเทศจึงคุมอะไรไม่ได้ไง