Fanboi Channel

สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโม่งเวียต

Last posted

Total of 267 posts

265 Nameless Fanboi Posted ID:6GtrAvlCmS

ซ้ายไทยทวิตภพกําลังเบียวคอมมี่อยู่เต็มที่ ก็จะมีคนมาพูดว่าไม่อายชาวโซเวียตเก่าที่ทนทุกข์กับระบอบคอมมี่มาหรา
ในขณะเดียวกันที่รัสเซีย https://twitter.com/martin_camera/status/1441732732837629969?s=21
ถถถถถถถ