Fanboi Channel

สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโม่งเวียต

Last posted

Total of 161 posts

157 Nameless Fanboi Posted ID:nP9woZAoIE

สวัสดีกูมาจาก 5 ปีข้างหน้า ไทยขายประเทศให้จีน ก่อตั้งมณฑลไท่กั๋ว สร้างนิวเคลียร์จากไทยยิงเข้าใส่อเมริกาาา