Fanboi Channel

โม่ง Feed ข่าว Ver.34 (+การเมืองไทย)

Last posted

Total of 922 posts

798 Nameless Fanboi Posted ID:TaT6mkVI6P

>>797 ตราบใดที่อเมริกายังคงฐานทัพไว้แถวนั้น และยังเป็นมหาอำนาจได้ ไต้หวันก็จะมีสถานะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ คิดแล้วก็เห็นใจคนฮ่องกงนะ ไม่มีอำนาจอื่นช่วยต่อรองกับจีนแดงให้ช่วยรักษาอำนาจปกครองตนเองที่เคยรับปากกับอังกฤษไว้แบบที่ไต้หวันมี