Fanboi Channel

ตู้นิยายไทย ( หมายเลข 5 )

Last posted

Total of 1000 posts

480 Nameless Fanboi Posted ID:ayGCQHfPmK

กูไม่สงสาร สนพนี้ว่ะ แค่ฟังก็คิดว่า ไม่ค่อยมีหลักการอะไรนอกจาก เงิน ผลกำไร สนองนี้ดเจ้าของเงิน พนักงานต้องทำตามนโยบายเงินทุน ก็ต้องรับกรรมเจอ นข ร้ายใส่บ้าง คนอ่านร้ายใส่บ้าง ปกติของโลกทุนนิยมที่ไม่มีความรักในงานของตัวเอง

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.