Fanboi Channel

ห้องนิยายตะวันตก

Last posted

Total of 407 posts

395 Nameless Fanboi Posted ID:f886jp2ka+

>>394 ลอค ลาโมร่า เคยอ่านเล่มแรกสนุก แต่หนาโคตร ราคาแรง
ชุดราชาครึ่งชีวิตก็สนุก ส่วนโอลด์แมนวอร์เฉยๆ