Fanboi Channel

นิยายจีนกำลังภายใน

Last posted

Total of 156 posts

151 Nameless Fanboi Posted ID:dBeRguW579

ในนิยายกำลังภายใจ ทำไมใช้คำว่ามันละ แบบนิยายจีนกำลังภายใน ภาษาจีนที่ใช้คำนี้มันต่างจากแนวอื่นเหรอ เราไม่รู้ภาษาจีน เลยสงสัย