Fanboi Channel

ว่าด้วยเรื่องนิยายของสถาพังล้วนๆ 1

Last posted

Total of 14 posts

11 Nameless Fanboi Posted ID:B3G7al1Oni

>>10 คือ คาร์นางแบบทำอะไร ไม่นึกถึงใจคนอื่น เถื่อน แต่คือลึกๆ นางก็ดีนะ แต่กูไม่อินตอนแบบเฉลยว่า เออที่นางทำไปมีอะไร ซ่อนอยู่ บางอย่างกูรู้สึกว่ามึงไม่จำเป็นต้องถ่อยขนาดนั้น