Fanboi Channel

(Light Novel) พูดคุยและวิจารณ์ รูปเล่มของLN สนพ. และร้านค้า vol.12

Last posted

Total of 946 posts

862 Nameless Fanboi Posted ID:3TGluyGaoG

>>861 แล้วแต่กรณี แต่บางเรื่องอ่านสปอย์กับอ่านเล่มเนื้อหาไม่ต่างกันจริงเพราะมีแต่น้ำ overlord นี่ตัวดีเลย และบางเรื่องแบบทานากะ ก็มีแต่คำอธิบายโม่ยละเอียดยิบปาไปซะครึ่งเล่มเลยมั้ง