Fanboi Channel

นายกฤษฎา ธนบูลย์พงษ์ เป็น กบฎล้มฺเจ้า

Last posted

Total of 2 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:XGe5gHM0On

นายกฤษฎา ธนบูลย์พงษ์ เป็น กบฎล้มฺเจ้า
และต้องการล้มล้างสถาบันพระมฺหากษัตริย์
เป็นขี้ข้า ทักษิณ ชินวัตร
และต้องการล้มล้างรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอ Sirn พระจรง ยิ่งยืนนาน

https://imgur.com/hM2Yubi