Fanboi Channel

(Light Novel) พูดคุยและวิจารณ์ รูปเล่มของLN สนพ. และร้านค้า vol.8

Last posted

Total of 894 posts

758 Nameless Fanboi Posted ID:Gc/Xw9cWHa

>>757 ถึงพันได้ไปต่อ
ถึงสองพันการันตีปีละสองถึงสามเล่ม
เกินสามพันการันตีปีละสี่เล่ม
ทะลุหมื่นออกหลังญี่ปุ่นสามเดือน