Fanboi Channel

[BE CIVIL] ว่าด้วยเรื่องทิศทางของบอร์ด Light Novel

Last posted

Total of 50 posts

47 Nameless Fanboi Posted ID:TXdxBrjH/F

>>46 กุอยากให้เพิ่มเรื่องประเด็น "ข่าววงใน" เข้าไปหน่อย รู้สึกว่าโม่งชอบใช้ห้องนี้ในการแพร่กระจาย อยากให้กำหนดไปเลยว่า ช่วยฟังหูไว้หู ตามประสาวงในจากโม่งว่ะ ฝ่ายเชื่ออย่าไปจริงจังมาก ฝ่ายไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปขัดว่ามโนหลักลอยให้เสียบรรยากาศ หย่อนข่าวแล้วจากไป เสพข่าวแล้วก็ปล่อยไป