Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหา&นินทาญาติพี่น้อง ||||

Last posted

Total of 118 posts

116 Nameless Fanboi Posted ID:wIE7sx/YZA

อ่า บางทีก็รู้สึกว่าพ่อคือหมาที่แม่เลี้ยงไว้ ประโยชน์อย่างเดียวคือทำให้แม่มีความสุข ไม่ได้ให้เงิน ให้อาหาร ให้ความรู้กับลูก