Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x5

Last posted

Total of 723 posts

721 Nameless Fanboi Posted ID:/V4PMetXkP

>>716 บางคนกูฟอลเพราะจะตามพวกสปอยเกม+รีfaอ่ะ แต่ถ้าใครเริ่มอินการเมืองมากๆผันตัวเป็นนักฉอดกูก็อันทิ้ง มันทำให้หน้า tl กูหม่น คือกูเข้าทวิตเพื่อหาอะไรฮีลใจไง