Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x5

Last posted

Total of 388 posts

384 Nameless Fanboi Posted ID:rUByC9Wo+9

>>381 กลุ่มกูก็ไม่ช่วยกันติวจ้ะ คือเป็นกลุ่มที่การเรียนก็งั้นๆ นัดมาติวด้วยกันก็ไม่มา คนเรียนเก่งก็จะอ่านคนเดียว เพื่อนกูหนักขนาดตำชื่อจริงกูไม่ได้อ่ะมึง อยู่กันมา 3 ปี บอกตรงๆว่าไม่มีความผูกพันธ์กับพวกมันเลยแต่ไปไหนไม่ได้