Fanboi Channel

โม่งคุยเรื่องเพื่อน x5

Last posted

Total of 356 posts

349 Nameless Fanboi Posted ID:JqJyDut6fM

อีสัส โลกหมุนรอบตัวมึงหรอ เบื่อเพื่อนเฟมทวิต มึงเลิกคุยไปหลายคนเพราะเขาอิกนอร์นี้ โครตปัญญาอ่อนกับเรื่องขี้ปะติ๋วก็เอา เอาดีๆมึงนับดูว่าเหลือใครในชีวิตบ้าง