Fanboi Channel

วันศุกร์ที่สิบสาม ของเหล่าซาลารี่แมน

Last posted

Total of 693 posts

387 Nameless Fanboi Posted ID:mYwWHxrYsY

>>386 เป็นกูออกนานแล้วนะเจอแบบนี้ ไม่ต้องรอไม่ผ่านโปรหรอก มองในแง่ดีก้ถือว่าพ้นกรรมอ่ะนะ