Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 835 posts

823 Nameless Fanboi Posted ID:tYY80Wa5ft

>>822 สำหรับกูว่าง่ายนะ คนที่รู้จักอยู่แล้วชอบเกาะกลุ่มกัน คนไม่รู้จักไปขอร่วมง่ายกว่าเพราะไม่มีใครรู้นิสัย