Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 672 posts

655 Nameless Fanboi Posted ID:J2.4GYUUxO

>>646 ที่กูเจอส่วนใหญ่คือพวกทุ่มอ่านแถมในมือถือชีทแต่บอกเทจ้าๆทั้งนั้นแหละ น่าจะบอกว่าเทเพราะยังอ่านไม่แม่นพอต้องอ่านให้ครบ10รอบถึงจะพึงพอใจ