Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 686 posts

653 Nameless Fanboi Posted ID:iFta6DC3sK

>>646 ก็ไม่ได้อ่านหามรุ่งหามค่ำไง ตั้งใจเรียนในห้อง พอใกล้สอบก็อ่านผ่านๆ บ้าง อ่านไม่ทันก็เท แต่คะแนนมันออกมาดีจะให้กูพูดว่าไงวะ 55555