Fanboi Channel

โม่งรักการเรียน [สาระ 8]

Last posted

Total of 496 posts

492 Nameless Fanboi Posted ID:Xp2Of..Q09

>>490 ภาษาไทยมันหลากหลายกว่าภาษาอังกฤษเยอะมากนะ ปกติสัส ถ้าอยากเก่งเหมือนเจ้าของภาษาก็ต้องงงง...