Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มู้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ (มู้ก่อนตันแล้วหาไม่เจอ)

Last posted

Total of 770 posts

763 Nameless Fanboi Posted ID:wE7p0OGvn0

>>762 แล้วอยากทำอะไรอะ ชีวิตเดิมๆที่ว่ามันมีปัญหาตรงไหนรึเปล่า? หรือแค่เพราะว่ามันไม่พัฒนา ไม่ก้าวหน้า