Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มู้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ (มู้ก่อนตันแล้วหาไม่เจอ)

Last posted

Total of 596 posts

593 Nameless Fanboi Posted ID:aa8kS7ND.W

สมมติว่าคนที่พวกมึงรักกำลังจะตายอย่างช้าๆ พวกมึงรับมือกับมันยังไงวะ?