Fanboi Channel

โม่งปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต มู้ที่เท่าไหร่ไม่รู้ (มู้ก่อนตันแล้วหาไม่เจอ)

Last posted

Total of 168 posts

157 Nameless Fanboi Posted ID:F9PqkuMfSj

ถ้างานที่ทำอยู่ทำให้รู้สึก burnout หดหู่มาก ไม่ตื่นทำงาน กลับบ้านมาร้องไห้ คือควรออกมาพักก่อนใช่ไหม ข้างในจะพังแล้ว